Regulamin BONU PODARUNKOWEGO oraz PROMOCJI BON PODARUNKOWY 20% TANIEJ

 1. Regulamin określa tryb wydawania bonów podarunkowych oraz organizacji promocji pod hasłem „bon podarunkowy 20% taniej” zwane w dalszej części regulaminu „Bonami” (dotyczy wyłącznie emisji bonów) oraz „promocją” (dotyczy ww. promocji).

 2. Wydawcą bonów podarunkowych oraz organizatorem promocji pod hasłem „Bon podarunkowy 20% taniej”jest Zakład Produkcyjno-Handlowy "Taurus" Marek Senczek z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Józefa Wieczorka 11, NIP 635 000 62 94, REGON 003555879, zwany w dalszej części regulaminu Taurus.

 3. Bony podarunkowe wydawane są i obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10.04.2020 r. od godziny 08:00 do dnia 30.06.2021 r. do godziny 23:59.

 4. Bony emitowane są w następujących nominałach: 100,00 zł, 200,00 zł, 500,00 zł, 1000,00 zł.

 5. Każdy z bonów posiada kod – przypisany dla danego bonu – unikatowy ciąg cyfr, liter i znaków.

 6. Bon podarunkowy nie może zostać wymieniony na środki pieniężne.

 7. Bony podarunkowe oraz promocja „bon podarunkowy 20% taniej” są skierowane do osób fizycznych, które ukończyły lat 18 i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Z bonów podarunkowych i ww. akcji promocyjnej nie mogą korzystać kontrahenci firmy Taurus, którzy dokonują zakupów w Taurus w ramach zamówień hurtowych.

 8. Klient może zakupić bon podarunkowy na https://www.taurus.info.pl/pl/c/Vouchery-i-bony-podarunkowe/178. Po dokonaniu zakupu bonu podarunkowego Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość e-mailową z unikalnym bonem (kodem) podarunkowym, który należy wpisać w odpowiednią ramkę podczas zakupu on-line lub stacjonarnie okazać sprzedawcy w Salonie firmy Taurus na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w wersji papierowej lub e-mailowej, a następnie uzyskać weryfikację kodu przez Sprzedawcę, czy bon nie został już wykorzystany i nadal jest aktywny.

 9. Bony podarunkowe nie są emitowane w formie papierowej przez Taurus.

 10. Bon podarunkowy jest jednorazowy i można go wykorzystać wyłącznie do jednej płatności.

 11. Poszczególne bony podarunkowe można zsumować przy dokonaniu jednej płatności.

 12. Płatności bonem podarunkowym można dokonać na cały asortyment oferty Taurus.

 13. Po skorzystaniu z bonu podarunkowego, ewentualnej reszty nie zwraca się.

 14. W przypadku realizacji (on-line) bonu podarunkowego na zakup asortymentu objętego promocjami lub wykorzystaniem kilku bonów podarunkowych do jednej transakcji, przed zakupem należy skontaktować się z firmą Taurus na adres e-mail helpdesk@taurus.info.pl

 15. Ilość bonów podarunkowych jest ograniczona.

 16. Duplikatów bonów podarunkowych Taurus nie wystawia.

 17. Promocja Bon podarunkowy 20% taniej upoważnia do zakupu bonu podarunkowego o nominałach 100,00 zł za kwotę 80,00 zł, 200,00 zł za kwotę 160,00 zł, 500,00 zł za kwotę 400,00 zł, oraz 1000,00 zł za kwotę 800,00 zł.

 18. Promocja Bon podarunkowy 20% taniej obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 10.04.2020 r. od godziny 08:00 trwa do czasu odwołania jej przez Taurus za pośrednictwem strony www.taurus.info.pl poprzez podanie ww. informacji do publicznej wiadomości w sposób widoczny.

 19. Reklamacje dotyczące odmowy zrealizowania Bonu podarunkowego/promocji bon podarunkowy 20% taniej należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@taurus.info.pl, wskazując jednocześnie: a) datę, kiedy nastąpiła odmowa zrealizowania Bonu; b) dane osoby składającej reklamację, w tym jej adres lub adres poczty elektronicznej, c) KOD Bonu.

 20. W razie złożenia reklamacji niekompletnej Organizator zwróci się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie, o ile podane są dane wystarczające do kontaktu z osobą składającą reklamację.

 21. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji i poinformować składającego reklamację, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres elektroniczny wskazany w reklamacji o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia.

 22. Taurus jest administratorem danych osobowych osoby, która wyrazi dobrowolną zgodę ww. podmiotowi na przetwarzanie jego danych osobowych, w celu realizacji zakupu i możliwości skorzystania z bonu podarunkowego, zgodnie z niniejszym regulaminem, (art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (zwanego powszechnie RODO), prawnie uzasadnionego interesu Taurus. Dane osobowe będą przetwarzane przez ww. podmiot, od dnia ich przekazania przez Klienta do dnia 30.06.2021 r., tj. trwania akcji Bon podarunkowy, po czym dane te zostaną usunięte.

 23. Podanie przez Klienta danych osobowych, zawierających imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej jest dobrowolne, ale konieczne by dokonać zakupu bonu podarunkowego lub/i skorzystać z promocji, o której wyżej mowa.

 24. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, informacji o sposobie ich przetwarzania, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia swoich danych osobowych.

 25. Klient może w dowolnym momencie odwołać się, złożyć skargę w zakresie przetwarzania jego danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).

 26. Informacje dodatkowe: Taurus zastrzega sobie prawo do zmiany ww. regulaminu. W wypadku zajścia okoliczności nieobjętych niniejszym regulaminem o zasadach rozstrzyga Taurus.