Regulamin

Regulamin reklamacji towarów zakupionych w firmie ZPH TAURUS MAREK SENCZEK

Obowiązuje od 01.08.2014r.

 

Definicje:

ZPH Taurus Marek Senczek - firma ZPH Taurus Marek Senczek z siedzibą w Mikołowie, ul. Wieczorka 11.
Sklep - jednostka handlowa, nabywająca towary w firmie ZPH Taurus Marek Senczek, do dalszej odsprzedaży konsumentowi.
Konsument - klient detaliczny dokonujący zakupu w Sklepie.
Dokumentacja reklamacyjna posprzedażna - komplet dokumentów zawierający: zgłoszenie reklamacyjne wydrukowane z systemu Taurus Reklamacje, paragon/faktura Konsumenta.
Dokumentacja reklamacyjna przedsprzedażna - komplet dokumentów zawierający: zgłoszenie reklamacyjne wydrukowane z systemu Taurus Reklamacje wraz z podanym numerem faktury zakupu w ZPH Taurus Marek Senczek.


W związku z napływem do Polski produktów pochodzących z nieznanego źródła, ZPH Taurus Marek Senczek oświadcza, iż udziela gwarancji wyłącznie na te produkty, które zostały wprowadzone do sprzedaży na terenie Polski przez ZPH Taurus Marek Senczek, w jej sieci dystrybucji. Produkty sprowadzone do Polski i oferowane do sprzedaży, poza dystrybucją ZPH Taurus Marek Senczek nie będą objęte gwarancją przez ZPH Taurus Marek Senczek i takie reklamacje należy kierować do sprzedającego.


 1. Wszystkie towary oferowane do sprzedaży przez ZPH Taurus Marek Senczek objęte są gwarancją, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Uznanie reklamacji za słuszną następuje wtedy, gdy powstałe uszkodzenia są wynikiem wad materiałowych lub fabrycznych.
 3. Szczególnie zaleca się ścisłą współpracę Sklepu ZPH Taurus Marek Senczek tak, aby obsługa reklamacyjna czy gwarancyjna przebiegała bezkonfliktowo i satysfakcjonująco dla Konsumenta.
 4. Sklepy współpracujące z ZPH Taurus Marek Senczek mają obowiązek przeprowadzenia następującej procedury reklamacyjnej:
  1. Sklep dokonuje wstępnej oceny reklamowanego towaru i sprawdza dowód zakupu dla stwierdzenia aktualności czasu gwarancji,
  2. Sklep kompletuje wymaganą dokumentację reklamacyjną, sprawdza czy nie został przekroczony okres trwania gwarancji i czy Konsument dopełnił ewentualnych, zastrzeżonych w gwarancji przeglądów gwarancyjnych lub innych warunków,
  3. Sklep dokonuje elektronicznego zgłoszenia reklamacji w systemie Taurus Reklamacje.
  4. Po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia reklamacji z systemu Taurus Reklamacje, Sklep przesyła reklamowaną część wraz z dokumentacją reklamacyjną do ZPH Taurus Marek Senczek na swój koszt. ZPH Taurus Marek Senczek nie będzie odbierać żadnych przesyłek wysłanych na jej koszt,
  5. ZPH Taurus Marek Senczek nie będzie rozpatrywać reklamacji, które nie zostały wcześniej zarejestrowane przez sklep w systemie Taurus Reklamacje*,
  6. Po uznaniu reklamacji, ZPH Taurus Marek Senczek odeśle reklamowany produkt na własny koszt, w przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana, ZPH Taurus Marek Senczek odeśle reklamowany produkt na koszt adresata – Sklepu, na podstawie faktury za pobraniem, zgodnie ze stawkami określonymi w warunkach transportu,
  7. Sklep jest zobowiązany do poinformowania Konsumenta, w ustawowym terminie 14 dni, o uznaniu bądź odrzuceniu reklamacji wraz z określeniem sposobu i czasu realizacji reklamacji – naprawy bądź wydania produktu wolnego od wad.
 5. Sklep jest zobowiązany do niezwłocznego zarejestrowania reklamacji w systemie Taurus Reklamacje i wysłania reklamowanego towaru wraz z kompletną dokumentacją do ZPH Taurus Marek Senczek, by czas oczekiwania Konsumenta był możliwie najkrótszy. ZPH Taurus Marek Senczek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji wynikające z otrzymania niekompletnej dokumentacji reklamacyjnej lub opóźnienia w przesłaniu reklamowanego towaru.
 6. ZPH Taurus Marek Senczek zobowiązuje się do naprawy reklamowanego towaru lub jego wymiany na nowy w ciągu 30 dni, po otrzymaniu go ze Sklepu wraz z kompletną dokumentacją. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga np.: sprowadzenia produktu z zagranicy, wydania opinii przez rzeczoznawcę, czyli w sytuacjach nadzwyczajnych, czas jej rozpatrzenia wydłużony jest do 90 dni.
 7. ZPH Taurus Marek Senczek zobowiązuje się, w ciągu 7 dni roboczych, od otrzymania reklamacyjnego towaru wraz z wymaganą dokumentacją, do przekazania informacji Sklepowi czy reklamacja jest zasadna, a w przypadku jej zasadności – jaki będzie sposób i czas jej załatwienia.
 8. Sklep jest zobowiązany do wymontowania i zamontowania reklamowanej części na własny koszt.
 9. Odpowiedzialnością za towar z tytułu gwarancji, w rozumieniu ustawy o sprzedaży konsumenckiej, nie są objęte uszkodzenia spowodowane przez:
  1. nieprawidłową i niezgodną z przeznaczeniem: eksploatację, konserwację, przechowywanie; szczególnie, gdy towar do użytku rekreacyjnego (amatorskiego) wykorzystywany był do uprawiania sportów wyczynowych, w warunkach ekstremalnych.
  2. wypadki, kolizje czy inne sytuacje losowe,
  3. naturalne zużycie produktu, w wyniku użytkowania, co dotyczy w szczególności takich elementów jak: ogumienie, okładziny hamulcowe, napęd, linki hamulcowe i przerzutki, chwyty kierownicy, siodełka (otarcia i pęknięcia), tuleje, oringi, pierścienie z gąbki, ślizgi, elementy montażowe, uszczelki do amortyzatorów przednich i tylnych, zerwane gwinty, golenie górne, łańcuchy, zębatki kasety, manetki tarcze hamulcowe, narzędzia, pancerze,
  4. uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji, transportu i przeładunku, używania niezalecanych przez producenta podzespołów, materiałów eksploatacyjnych oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika, jak również uszkodzeń wynikłych na skutek nie stosowania się do załączonej do produktu instrukcji.
  5. dokonanie przez klienta modyfikacji produktu, przeróbek, wadliwego montażu, samodzielnych napraw produktów,
  6. również, gdy zostaną zniszczone i utracone numery seryjne.
  7. Firma  ZPH Taurus Marek Senczek nie gwarantuje poprawnej pracy zakupionego podzespołu/elementu z wyposażeniem użytkownika; w wypadku połączenia wraz z innym elementem gwarancją objęty jest tylko zakupiony element. Firma  ZPH Taurus Marek Senczek nie gwarantuje poprawnej współpracy i kompatybilności nabytego podzespołu z pozostałym komponentami będącymi w posiadaniu użytkownika pochodzącymi z firm trzecich.
 10. Odpowiedzialności z tytułu gwarancji nie podlega towar, dla którego dokonano zgłoszenia reklamacyjnego po terminie (po upływie dwóch miesięcy od powstania niezgodności produktu z umową i po upływie miesiąca w przypadku reklamacji gwarancyjnej).
 11. Odpowiedzialności z tytułu gwarancji nie podlega towar, który nie ma: karty gwarancyjnej/paragonu lub faktury
 12. Reklamacje przedsprzedażne podlegają w/w procedurze.

* od 01.08.2014r. ZPH Taurus Marek Senczek będzie rozpatrywać tylko i wyłącznie reklamacje zgłoszone uprzednio w systemie Taurus Reklamacje.


Dotychczasowe procedury reklamacyjne, publikowane przez ZPH Taurus Marek Senczek w materiałach informacyjnych, nie obowiązują.